pic-article-cover-Smart-Warehouse.jpeg

Smart Warehouse หรือ คลังสินค้าอัจฉริยะ คืออะไร?

กันยายน 17, 2015 บทความ

Smart Warehouse หรือ คลังสินค้าอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับคลังสินค้าเพื่อใช้ในการวางแผนปฎิบัติการควบคุมเคลื่อนย้าย หรือจัดเก็บสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ

ข้อดีของ Smart Warehouse
-ช่วยลดการเกิด Human Error
-ความรวดเร็วในการจัดเก็บสินค้า
-ลดการสูญหายสินค้าในคลังสินค้า
-เข้าถึงข้อมูลสินค้า ในคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งระบบที่สำคัญที่ควรมีใน Smart Warehouse (คลังสินค้าอัจฉริยะ) คือระบบ WMS หรือ Warehouse Management System เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาในการจัดการคลังสินค้าโดยการทำงานหลักๆของระบบคือ การรับสินค้า, การจัดเก็บสินค้า, การนับสต๊อกสินค้า หรือการรายงานจำรวนสินค้าที่เหลืออยู่ในคลังสินค้า


บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก