บริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล จำกัด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ


Available Positions

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

แตะที่ชื่อตำแหน่งเพื่อดูรายละเอียด


 • Sales Supervisor
 • Tele Sales Shipping
 • Tele Sales Console
 • Overseas Console
 • Local Sales
Sales Supervisor

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีในแผนก Shipping ในบริษัท Freight Forwarder
 • สามารถเป็นผู้นำทีมและสามารถทำงานด้านการจัดการธุรกิจร่วมกับทีมผู้บริหารได้
Tele Sales Shipping

คุณสมบัติ

 •     มีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากร, Freight forwarding หรือ Sales
 •     มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 •     มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 •     สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 •     มีความเข้าใจงานขาย และพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

 • หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าปัจจุบัน
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และลูกค้า ทาง E-Mail หรือ ทางโทรศัพท์
 • เยี่ยมเยียนลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่
 • รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • รายงานกิจกรรมการขาย และตรวจสอบการดำเนินงานของลูกค้าทุกเดือน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Tele Sales Console

คุณสมบัติ

 •     เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 •     วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 •     มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 •     สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบ email ได้
 •     รักงานขายและบริการลูกค้า
 •     มีไหวพริบดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

รายละเอียดงาน

 •     โทรหาลูกค้าจากรายชื่อที่ทางบริษัทมีให้ หรือหารายชื่อลูกค้าเพิ่มเติมจากทางอื่นด้วยตัวเอง
 •     เสนอ service LCL ผ่านทางโทรศัพท์กับลูกค้า
 •      ทำการปิดการขายกับลูกค้าได้
 •      เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด
Overseas Console

คุณสมบัติ

 •     ปริญญาตรีสาขา  Logistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 •     ภาษาอังกฤษในระดับดี
 •     มีประสบการณ์ในด้าน Console & Overseas (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •     สามารถใช้ Microsoft Office ได้ในระดับดี
 •     มีทักษะด้านการวิเคราะห์, การเจรจาต่อรอง โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

รายละเอียดงาน

 •     ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
 •     เป็นตัวแทนในการดูแลลูกค้าต่างประเทศ
 •     ติดตามสถานะการจัดส่งกับตัวแทนต่างลูกค้าต่างประเทศ
 •     ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในต่างประเทศ
 •     เจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อให้ได้ราคาค่าบริการที่ดีที่สุด
 •     ตรวจสอบสถานะการขนส่ง และรายงานผู้บังคับบัญชา
 •     ตรวจสอบสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า
Local Sales

คุณสมบัติ

 •     มีประสบการณ์ด้าน Freight forwarding, Logistic, Sales
 •     ปริญญาตรีสาขา Logistics, Business, Marketing, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •     มีความเข้าใจในลักษณะงานของฝ่ายขาย
 •     มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (เพื่อใช้ในงานเอกสาร, จัดทำรายงาน และโต้ตอบ E-Mail)
 •     มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 •     มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 •     หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าปัจจุบัน (สามารถทำยอดขายได้ 3 เท่าของเงินเดือน เป็นอย่างน้อย)
 •     ร่วมมือกับฝ่ายขาย หรือตัวแทนฝ่ายขาย ในการให้ข้อมูลกับลูกกค้าทาน E-Mail หรือ โทรศัพท์
 •     เยี่ยมเยียนลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่
 •     จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า รวมถึงตอบข้อซักถามของลูกค้าจากต่างประเทศ
 •     ติดตามสถานะการจัดส่ง และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการ
 •     ติดตาม และตอบข้อซักถามของลูกค้า รวมไปถึงประสานงานกับผู้สนับสนุนฝ่ายขาย หรือผู้เกี่ยวข้อง
 •     ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 •     รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 •     จัดทำรายงานการขาย, ตรวจสอบผลประกอบการ และผลการดำเนินงานของลูกค้าทุกเดือน
 •     งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 099 894 9896 หรือส่ง Resume/CV ได้ที่ job@mintercorp.co.th

บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก